Protipožiarne sklo – TopTherm FireStop

Použitie protipožiarneho zasklenia s príslušnou požiarnou odolnosťou E, EI alebo EW musí zohľadňovať nebezpečenstvo, ktoré predstavuje budova pre užívateľov a okolie v prípade požiaru. Závisí to napríklad od využitia miestnosti, požiarnej záťaže, nebezpečenstva šírenia požiaru a iných potenciálnych nebezpečenstiev.

Členenie klasifikácií podľa novej európskej normy EN 13501

Klasifikácia E: Žiadne plamene ani horľavé plyny na strane, ktorá nie je vystavená ohňu.

Klasifikácia EW: Žiadne plamene ani horľavé plyny na strane, ktorá nie je vystavená ohňu. Navyše prenos sálavého tepla nesmie prekročiť 15 kW/m2

Klasifikácia EI: Tepelná izolácia. Priemerná počiatočná teplota na strane presklenej plochy, ktorá nie je vystavená požiaru, nesmie vzrásť o viac ako 140 K.

Protipožiarne zasklenie, požiarna odolnosť triedy E

Protipožiarne zasklievacie prvky triedy E sú špeciálne protipožiarne komponenty poskytujúce integritu proti dymovým plynom a plameňom, ale so zníženou schopnosťou predchádzať šíreniu žiarenia a nie sú jednoznačne registrované ako také stavebnými inšpektormi. To znamená, že protipožiarne zasklenie triedy E s akoukoľvek dobou požiarnej odolnosti sa nesmie inštalovať v miestach budov, kde sú podľa stavebného zákona potrebné protipožiarne alebo ohňovzdorné steny. protipožiarne zasklenie triedy E je možné inštalovať iba v miestach budov, v ktorých nie sú žiadne obavy z hľadiska protipožiarnej ochrany.

Ak odolnosť proti dymu a plameňom je dôležitá pre dôsledky požiaru a potenciálne nebezpečenstvo pochádzajúce z tepelného žiarenia je klasifikované ako nízke, protipožiarne zasklenie triedy E má široké možnosti využitia v exteriérových oblastiach, napríklad ako vertikálny alebo horizontálny požiarny uzáver v presklených strešných konštrukciách alebo stenových výplniach. V tejto aplikácii sú protipožiarne zasklenia triedy E bezpečnou a nákladovo efektívnou alternatívou k protipožiarnemu zaskleniu triedy EI.

Protipožiarne sklo triedy E je vyrobené zo sodno-vápenatého skla. Jeho výkon pri požiari je založený na vysokej odolnosti voči teplotným šokom, ktorý sa dosahuje pomocou procesu selektívneho nárastu tlakových napätí v celej ploche skla a tým zabezpečuje celistvosť proti dymu a plameňom na najmenej 30 minút.

Protipožiarne zasklenie, požiarna odolnosť triedy EI

Použitie protipožiarneho zasklenia triedy EI je povolené všade tam, kde sa podľa platných stavebných zákonov v budove vyžadujú protipožiarne alebo ohňovzdorné komponenty.

Protipožiarne zasklenie triedy EI Zabraňuje vďaka poskytnutej integrite priechodu dymových plynov a plameňov. Okrem toho obmedzuje prechod tepelného žiarenia do takej miery, že zvýšenie povrchovej teploty protipožiarneho zasklenia na strane neexponovanej požiaru je v priemere prekročené najviac o 140 K alebo 180 K ako najväčšia nameraná hodnota. Protipožiarne zasklenie s priamym zaťažením sa v prípade požiaru nesmie zlomiť pod vlastnou váhou.

Možné použitia protipožiarneho zasklenia triedy EI zahŕňajú priečne steny koridorov ako komponenty rozdeľujúce priestory v oblasti únikových ciest, tesniace steny izieb medzi jednotkami budov použitých na vytváranie požiarnych priestorov a mnoho ďalších.

Protipožiarne sklo triedy EI pozostáva z niekoľkých tabúľ plaveného skla prekladaných termo-transformačnými vrstvami. Počet termo-transformačných vrstiev závisí od požadovanej trvanlivosti požiarnej odolnosti.

Protipožiarne zasklenie, požiarna odolnosť triedy EW

Rovnako ako ochrana voči dymu a plameňom, protipožiarne sklo s triedou odolnosti proti ohňu EW ponúka účinnú ochranu pred nebezpečným nárastom teploty na strane, ktorá nie je vystavená ohňu a ktorá má byť chránená. V závislosti od požiadavky a typu použitého skla je možné dosiahnuť trvanie ohňovzdornosti 30 až 120 minút. Únikové cesty zostávajú prístupné aj v priebehu dlhšieho trvania požiaru.

Multifunkčné protipožiarne sklo

Kombinovaním je možné uspokojiť aj multifunkčné požiadavky nad rámec požiadaviek požiarnej bezpečnosti. 
Tieto požiadavky môžu byť:

Fyzicko-technologické: napr. tepelná izolácia, zvuková izolácia, slnečná kontrola, 
Bezpečnostné: napr. osobná ochrana, ochrana budov, osobná bezpečnosť
Tvorivé: dizajn, farba, štruktúra

Charakteristické vlastnosti požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2:

E = Integrita - opisuje schopnosť odolávať požiaru na jednej strane takým spôsobom, že značné množstvo plameňov alebo horúcich dymových plynov neprispieva k šíreniu ohňa na susedné materiály na strane neexponovanej k ohňu.

I = Tepelná izolácia – opisuje schopnosť komponentov odolávať pôsobeniu ohňa na jednej strane tak, aby sa zabránilo šíreniu požiaru aj v prípade podstatného prenosu tepla na stranu neexponovanú ohňu.

S = Obmedzenie úniku dymu - je schopnosť komponentu znížiť alebo zabrániť prechodu plynu alebo dymu z jednej strany komponentu na druhú.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám