Štrukturálne zasklenie

V modernej architektúre sa čoraz viac využíva sklo. Dôležitú úlohu tu zohrávajú práve veľkoplošné fasády. 

Štrukturálne zasklenie sa odlišuje od konvenčných sklených fasád vo svojom vzhľade a jeho konštrukcii. Jednotlivé sklené tabule sú od seba oddelené len jemnými tieňovými medzerami alebo viditeľnými silikónovými spojmi. Celá fasáda pôsobí ako hladký, neprerušovaný povrch. Izolačné sklo nie je zachytené zasklievacími lištami alebo krycími profilmi. Túto funkciu vykonáva špeciálny silikón s vynikajúcou priľnavosťou, pevnosťou materiálu a elasticitou.

Jednotlivé sklené prvky sú pomocou špeciálneho pomocného silikónového materiálu spojené s pomocným rámom a pomocný rám je mechanicky spojený so spodnou konštrukciou. Spojenie sa vykoná buď v továrni, a to po vykonaní skúšok a nepretržitých kontrolách kvality čím sa eliminujú riziká spojené s lepením na samotnom stavenisku. Alebo sa spojenie vykoná priamo v mieste stavby.

Mechanická podpora

Vlastná hmotnosť skla nesmie byť na rám prenášaná cez samotný spoj. Musia sa prijať vhodné konštrukčné opatrenia na zabezpečenie mechanickej podpory každej tabule. Táto podpora musí byť vo všeobecnosti poskytovaná v súlade so špecifikáciami výrobcu systému štrukturálneho zasklenia a musí byť upravená v schválení stavebným inšpektorátom.

Odvetranie

Všetky dutiny súvisiace s konštrukciou musia byť trvale vetrané a odvodnené na studenú (vonkajšiu) stranu.

Kvalita povrchu

Iba určité povrchy z hliníka sú schválené dodávateľom štrukturálneho zasklenia a povolené ako lepiace plochy. Iné povrchy musia byť výslovne povolené a vyžadujú si špeciálne schválenie.

Test kompatibility

Všetky materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s lepiacim silikónom (vymedzovacia páska, rozpera, atď.) musia byť testované na zlučiteľnosť, a to aj navzájom.

Plynová výplň

Na druhotné tmelenie izolačného skla musí byť z dôvodu hermetického uzavretia použitý špeciálny silikón.

Rovinatosť vonkajšej tabule

Zmena objemu vzduchu v dutine v dôsledku tepelných a barometrických vplyvov spôsobuje deformáciu skla. To môže v extrémnych poveternostných podmienkach viesť k optickým skresleniam, javom, ktoré sú zvlášť nežiadúce v štrukturálnom zasklení. Aby sa dosiahla najlepšia možná rovinatosť povrchu fasády, odporúča sa zvoliť vonkajšiu tabuľu o niečo hrubšiu ako tú vnútornú. Rozdiel v hrúbke by však nemal presiahnuť 2 mm. Odporúča sa kombinácia 8 mm vonkajšej tabule a 6 mm vnútornej tabule. (Dôležité! dodržiavajte špecifikácie stanovené systémom štrukturálneho zasklenia a statikom.)

Dutina izolačného skla

Tlak v dutine sa neustále mení v dôsledku teplotných zmien, atmosférických vplyvov atď. Aby sa namáhanie v okrajovej oblasti udržalo čo najnižšie, dutina by mala byť čo najmenšia. (Štruktúra je určená systémom štrukturálneho zasklenia.)

Regulácia slnečného žiarenia

Aby nedošlo k rušeniu optického efektu, štrukturálne zasklené fasády spravidla nie sú vybavené vonkajšími mechanickými prvkami chrániacimi pred slnečným žiarením. V lete musí byť primeraná ochrana proti slnečnému žiareniu zaručená buď samotným zasklením alebo inými opatreniami (napr. integrované žalúzie ScreenLine®).

Silikón pre štrukturálne zasklenie

Spojovacia látka musí v dôsledku definovanej aplikácie prenášať tlakové a ťahové sily spôsobené tlakom vetra. Navyše sa môže pod týmto tlakom deformovať len nepatrne, pretože inak by mohlo dôjsť k poškodeniu tmeliaceho systému izolačného skla. Dimenzovanie silikónového spoja vykonáva výrobca izolačného skla v spolupráci s dodávateľom silikónu. Závisí to od rozmerov jednotiek izolačného skla a predpokladaných síl vetra, ktoré sa menia v závislosti od výšky a umiestnenia budovy.

Vysoké nároky na výrobcu izolačného skla

Na rozdiel od konvenčného zasklenia ktoré je na mieste držané mechanicky profilom alebo zasklievacou lištou, v prípade štrukturálneho zasklenia sú veterné sily prenášané do veľkej miery prostredníctvom silikónovej zlúčeniny. To si vyžaduje použitie špeciálnych vysoko elastických silikónov, maximálnu starostlivosť a prísne požiadavky na kvalitu pri výrobe jednotiek izolačného skla a ich lepenie na pomocnom ráme.

Aby boli splnené bezpečnostné požiadavky, je nevyhnutné pred začatím práce vykonať komplexnú sériu testov na kontrolu adhézie silikónu na skle a ráme, a vzájomnú kompatibilitu materiálov. Výroba sa môže začať až po získaní pozitívnych výsledkov testu.

Aby sa eliminovalo riziko faktorov súvisiacich s počasím, je vhodné všetky lepiace práce vykonávať v dielni výrobcu izolačného skla. Keď je lepiaci materiál dostatočne vytvrdnutý, hotové prvky sa inštalujú na mieste stavby zvonku a mechanicky sa spájajú s nosnou konštrukciou fasád.

Tímová práca všetkých zainteresovaných strán

Aby sa predišlo zbytočným rizikám a nákladom, je nevyhnutné, aby architekt, plánovač, dodávateľ kovovej konštrukcie a výrobca izolačného skla spolupracovali už vo fáze plánovania.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám