VAK LOGO

Špeciálne aplikácie

Ponúkame riešenia aj pre špecifické požiadavky aplikácie izolačného skla v budovách.

Fasadne_zasklenie
Celosklene_konstrukcie

Fasáda

V modernej architektúre sa čoraz viac využíva sklo. Dôležitú úlohu tu zohrávajú práve veľkoplošné fasády.

Štrukturálne zasklenie sa odlišuje od konvenčných sklených fasád vo svojom vzhľade a jeho konštrukcii. Jednotlivé sklené tabule sú od seba oddelené len jemnými tieňovými medzerami alebo viditeľnými silikónovými spojmi. Celá fasáda pôsobí ako hladký, neprerušovaný povrch. Izolačné sklo nie je zachytené zasklievacími lištami alebo krycími profilmi. Túto funkciu vykonáva špeciálny silikón s vynikajúcou priľnavosťou, pevnosťou materiálu a elasticitou. Jednotlivé sklené prvky sú pomocou špeciálneho pomocného silikónového materiálu spojené s pomocným rámom a pomocný rám je mechanicky spojený so spodnou konštrukciou. Spojenie sa vykoná buď v továrni, a to po vykonaní skúšok a nepretržitých kontrolách kvality čím sa eliminujú riziká spojené s lepením na samotnom stavenisku. Alebo sa spojenie vykoná priamo v mieste stavby.

Mechanická podpora

Vlastná hmotnosť skla nesmie byť na rám prenášaná cez samotný spoj. Musia sa prijať vhodné konštrukčné opatrenia na zabezpečenie mechanickej podpory každej tabule. Táto podpora musí byť vo všeobecnosti poskytovaná v súlade so špecifikáciami výrobcu systému štrukturálneho zasklenia a musí byť upravená v schválení stavebným inšpektorátom.

Odvetranie

Všetky dutiny súvisiace s konštrukciou musia byť trvale vetrané a odvodnené na studenú (vonkajšiu) stranu.

Kvalita povrchu

Iba určité povrchy z hliníka sú schválené dodávateľom štrukturálneho zasklenia a povolené ako lepiace plochy. Iné povrchy musia byť výslovne povolené a vyžadujú si špeciálne schválenie.

Test kompatibility

Všetky materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s lepiacim silikónom (vymedzovacia páska, rozpera, atď.) musia byť testované na zlučiteľnosť, a to aj navzájom.

Plynová výplň

Na druhotné tmelenie izolačného skla musí byť z dôvodu hermetického uzavretia použitý špeciálny silikón.

Dutina izolačného skla

Tlak v dutine sa neustále mení v dôsledku teplotných zmien, atmosférických vplyvov atď. Aby sa namáhanie v okrajovej oblasti udržalo čo najnižšie, dutina by mala byť čo najmenšia. (Štruktúra je určená systémom štrukturálneho zasklenia.)

Rovinatosť vonkajšej tabule

Zmena objemu vzduchu v dutine v dôsledku tepelných a barometrických vplyvov spôsobuje deformáciu skla. To môže v extrémnych poveternostných podmienkach viesť k optickým skresleniam, javom, ktoré sú zvlášť nežiadúce v štrukturálnom zasklení. Aby sa dosiahla najlepšia možná rovinatosť povrchu fasády, odporúča sa zvoliť vonkajšiu tabuľu o niečo hrubšiu ako tú vnútornú. Rozdiel v hrúbke by však nemal presiahnuť 2 mm. Odporúča sa kombinácia 8 mm vonkajšej tabule a 6 mm vnútornej tabule. (Dôležité! dodržiavajte špecifikácie stanovené systémom štrukturálneho zasklenia a statikom.)

Regulácia slnečného žiarenia

Aby nedošlo k rušeniu optického efektu, štrukturálne zasklené fasády spravidla nie sú vybavené vonkajšími mechanickými prvkami chrániacimi pred slnečným žiarením. V lete musí byť primeraná ochrana proti slnečnému žiareniu zaručená buď samotným zasklením alebo inými opatreniami (napr. integrované žalúzie ScreenLine®).

Silikón pre štrukturálne zasklenie

Spojovacia látka musí v dôsledku definovanej aplikácie prenášať tlakové a ťahové sily spôsobené tlakom vetra. Navyše sa môže pod týmto tlakom deformovať len nepatrne, pretože inak by mohlo dôjsť k poškodeniu tmeliaceho systému izolačného skla. Dimenzovanie silikónového spoja vykonáva výrobca izolačného skla v spolupráci s dodávateľom silikónu. Závisí to od rozmerov jednotiek izolačného skla a predpokladaných síl vetra, ktoré sa menia v závislosti od výšky a umiestnenia budovy.

Vysoké nároky na výrobcu izolačného skla

Na rozdiel od konvenčného zasklenia ktoré je na mieste držané mechanicky profilom alebo zasklievacou lištou, v prípade štrukturálneho zasklenia sú veterné sily prenášané do veľkej miery prostredníctvom silikónovej zlúčeniny. To si vyžaduje použitie špeciálnych vysoko elastických silikónov, maximálnu starostlivosť a prísne požiadavky na kvalitu pri výrobe jednotiek izolačného skla a ich lepenie na pomocnom ráme.

Aby boli splnené bezpečnostné požiadavky, je nevyhnutné pred začatím práce vykonať komplexnú sériu testov na kontrolu adhézie silikónu na skle a ráme, a vzájomnú kompatibilitu materiálov. Výroba sa môže začať až po získaní pozitívnych výsledkov testu.

Aby sa eliminovalo riziko faktorov súvisiacich s počasím, je vhodné všetky lepiace práce vykonávať v dielni výrobcu izolačného skla. Keď je lepiaci materiál dostatočne vytvrdnutý, hotové prvky sa inštalujú na mieste stavby zvonku a mechanicky sa spájajú s nosnou konštrukciou fasád.

Tímová práca všetkých zainteresovaných strán

Aby sa predišlo zbytočným rizikám a nákladom, je nevyhnutné, aby architekt, plánovač, dodávateľ kovovej konštrukcie a výrobca izolačného skla spolupracovali už vo fáze plánovania.

Stresne_zasklenie

Strešné zasklenie

Strešné zasklenie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou dnešnej architektúry. Energetické hľadisko, integrácia prírody a potreba väčšieho svetla sa dostali do popredia vo všetkých oblastiach výstavby budov. Zasklenie strechy podlieha zvláštnym namáhaniam a to vzhľadom na skutočnosť, že sklo musí vykonávať funkcie ktoré predtým zastávali skúšané a testované nepriehľadné komponenty.

Plánovanie

Tvar budovy, geografická poloha, druh použitia a dizajn ovplyvňujú detaily realizácie vo veľkom rozsahu. Ovplyvňujúce premenné sú:

 • výška inštalácie v m nad hladinou mora
 • stavebná výška
 • typ skla
 • rozmery skla
 • nosná konštrukcia
 • záťaž vetrom
 • snehová záťaž
 • sklon
 • hmotnosť zasklenia
 • energetické požiadavky
 • bezpečnosť
 • podmienky pre inštaláciu (prístupové cesty, lešenie, výťah, atď.)

Výška inštalácie

Je potrebné očakávať rôzne zaťaženie snehom a vetrom v závislosti od polohy a umiestnenia. Hodnoty musia byť posudzované pri každej stavbe individuálne. Tlak plynovej dutiny izolačného skla môže byť potrebné nastaviť na tlak vzduchu v mieste inštalácie.

Izolačné sklo

Izolačné sklo je štruktúrované v oblasti strechy nasledovne: vonkajšia tabuľa z plaveného skla alebo tvrdeného bezpečnostného skla. Vnútorná (izbová) tabuľa z vrstveného bezpečnostného skla.

Presadené izolačné sklo

Vrchná tabula skla sa dá presadiť na vytvorenie okrajového odkvapu. Okrajový tmel izolačného skla musí byť chránený v oblasti presadeného okraju buď emailovaním alebo ako alternatíva môže byť použitý tmel odolný voči UV žiareniu kedy nie je potrebné emailovanie. Aby sa zabránilo prasknutiu skla v dôsledku rôznych povrchových teplôt, hĺbka vloženia vnútornej (izbovej) tabule skla nesmie prekročiť 20 mm. Vloženie skla musí byť vetrané.

Uhol sklonu

Ak sú uhly sklonu príliš malé, je dôležité zabezpečiť aby voda mohla odtekať. Najmä v prípade vyčnievajúcich profilov existuje riziko vody stojacej na zasklení.

Strešné zasklenie s funkciou regulácie slnečnej energie

Slnečné žiarenie ako ho bežne poznáme vie byť často nepríjemné – v závislosti od polohy slnka a trvania expozície môže spôsobovať prehrievanie miestností. Tento aspekt musí byť zohľadnený už počas plánovania a to najmä pokiaľ ide o šikmé zasklenie. Pre túto aplikáciu sú vhodné izolačné sklá so zníženým prestupom slnečnej energie TopTherm SunShield. Riešením môžu byť aj integrované žalúzie/rolety značky ScreenLine® ktoré dokážu plniť funkciu solárnej ochrany a zároveň nevyžadujú žiadnu údržbu. Výber typu tienenia závisí od rôznych faktorov, napríklad využitie budovy, umiestnenie, typ šikmého zasklenia atď.